بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - Maher al-Muaiqly

Петък, 23.06.2017, 13:12

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Главна Регистрация Вход
Добре дошли, Гост · RSS
Сайт меню
Времето
Електронен коран
Изисква: .NET Framework 2.0 <--свали от тук
Фаза на луната
Вход във форума
Статистики
 Maher al-Muaiqly   

 Номер на сура
 Име на сура
 Свали
  
1
 Surat Al - Fatiha
 
2
 Surat Al - Baqara
 
 3Surat Aal - E - Imran
 
 4 Surat An - Nisa
 
 6 Surat Al - Anaam
 
 7 Surat Al - Araf
 
 8 Surat Al - Anfal
 
 9 Surat Al - Tawba
 
 10 Surat Yunus
 
 11 Surat Hud
 
 12 Surat Yusuf
 
 13 Surat Ar - Rad
 
 14 Surat Ibrahim
 
 15 Surat Al - Hijr
 
 16 Surat An - Nahl
 
 17 Surat Al - Isra
 
 18 Surat Al - Kahf
 
 19 Surat Maryam
 
 20 Surat Ta - Ha
 
 21 Surat Al - Anbiya
 
 22Surat Al - Hajj
 
 23 Surat Al - Mumenoon
 
 24 Surat An - Noor
 
 25 Surat Al - Furqan
 
 26 Surat Ash - Shuara
 
 27 Surat An - Naml
 
 28 Surat Al - Qasas
 
 29 Surat Al - Ankaboot
 
 30 Surat Ar - Room
 
 31 Surat Luqman
 
 32 Surat As - Sajda
 
 33 Surat Al - Ahzab

 
 34Surat Saba
 
 35 Surat Fatir
 
 36 Surat Ya - Seen
 
 37 Surat As - Saaffat
 
 38 Surat Sad
 
 39Surat Az - Zumar
 
 40 Surat Ghafir
 
 41 Surat Fussilat
 
 42 Surat Ash - Shura
 
 43 Surat Az - Zukhruf
 
 44 Surat Ad - Dukhan
 
 45 Surat Al - Jathiya
 
 46 Surat Al - Ahqaf
 
 47 Surat Muhammad
 
 48 Surat Al - Fath
 
 49 Surat Al - Hujraat
 
 50 Surat Qaf
 
 51 Surat Adh - Dhariyat
 
 52 Surat At - Tur
 
 53 Surat An - Najm
 
 54 Surat Al - Qamar
 
 55 Surat Ar - Rahman
 
 56 Surat Al - Waqia
 
 57 Surat Al - Hadid
 
 58 Surat Al - Mujadila
 
 59 Surat Al - Hashr
 
 60 Surat Al - Mumtahina
 
 61 Surat As - Saff
 
 62 Surat Al - Jumua
 
 63 Surat Al - Munafiqoon
 
 64 Surat At - Taghabun
 
 65 Surat At - Talaq
 
 66 Surat At - Tahrim
 
 67 Surat Al - Mulk
 
 68 Surat Al - Qalam
 
 69 Surat Al - Haaqqa
 
 70 Surat Al - Maarij
 
 71 Surat Nooh
 
 72 Surat Al - Jinn
 
 73 Surat Al - Muzzammil
 
 74 Surat Al - Muddaththir
 
 75 Surat  Al - Qiyama
 
 76 Surat Al - Insan
 
 77 Surat Al - Mursalat
 
 78 Surat An - Naba
 
 79 Surat An - Naziat
 
 80 Surat Abasa
 
 81 Surat At - Takwir
 
 82 Surat Al - Infitar
 
 83 Surat Al - Mutaffifin
 
 84 Surat Al - Inshiqaq
 
 85 Surat Al - Burooj
 
 86 Surat At - Tariq
 
 87 Surat Al - Ala
 
 88 Surat Al - Ghashiya
 
 89 Surat Al - Fajr
 
 90 Surat Al - Balad
 
 91 Surat Ash - Shams
 
 92 Surat Al - Lail
 
 93 Surat Ad - Dhuha
 
 94 Surat Al - Inshirah
 
 95 Surat At - Tin
 
 96 Surat Al - Alaq
 
 97 Surat Al - Qadr
 
 98 Surat Al - Bayyina
 
 99 Surat Az - Zalzala
 
 100 Surat Al - Adiyat
 
 101 Surat Al - Qaria
 
 102 Surat At - Takathur
 
 103 Surat Al - Asr
 
 104 Surat Al - Humaza
 
 105 Surat Al - Fil
 
 106 Surat Quraish
 
 107 Surat Al - Maun
 
 108 Surat Al - Kauther
 
 109 Surat Al - Kafiroon
 
 110 Surat An - Nasr
 
 111 Surat Al - Masadd
 
 112 Surat Al - Ikhlas
 
 113 Surat Al - Falaq
 
 114 Surat An - Nas
 
   

  
Muslim 2017
Времена за намаз
...
Player

MusicPlaylist
Music Playlist at MixPod.com
Asma'ul Husna
Архив на записите
Приятели на сайта

islamicnook.ovo.bg

islqmrudozem.ovo.bg

Facebook
Хостнат от